Tato stránka je určena osobám starších 18ti let.  Bylo Vám již 18 let?

Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „OK“ souhlasíte s využíváním cookies .

Po domluvě lze v Praze osobní odběr

Z důvodu Koronaviru bych Vás chtěl požádat o platby převodem, aby pracovníci přepravních společností nemuseli pracovat s hotovostí.

Děkuji


Ano       Ne

Poppers 4 Leather Cleaner - Deeper Extra strong 13ml

K2-deeper-13

Nový produkt

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 13ml

Složení : Amyl Nitrite (směs isomerů 3-methyl-1butanol )

UFI : M800-C053-P00N-TGKS

Více informací

Zakoupením tohoto produktu získáte až 17 věrnostních bodů. Za obsah Vašeho košíku získáte celkem 17 věrnostních bodů , které mohou být převedeny na slevový kupón v hodnotě 3 Kč.


178 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

Prodej povolen od 18ti let.

Toxikologické informační středisko : +420 224 919 293

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedené výše.

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití v sekci : Bezpecnostni-listStandartní věty o bezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechováníPokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo vlasy) : Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře

P501 Ostraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Poppers 4 Leather Cleaner - Deeper Extra strong 13ml

Poppers 4 Leather Cleaner - Deeper Extra strong 13ml

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 13ml

Složení : Amyl Nitrite (směs isomerů 3-methyl-1butanol )

UFI : M800-C053-P00N-TGKS

10 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: